• PerfectMatch 良縁

[愛情小測驗] 請選擇一種動物來測試你對愛情的態度

Updated: May 5, 2018


請選好才可往下拉啊!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IA.兔


性格仁愛,為人深情。

對愛情態度含蓄,欲拒還迎。
B.馬


性格熱情,為人有禮。

對愛情主動,熱情奔放。C.鳥


性格豪放,為人比較硬朗。

對愛情投入,敢愛敢恨。
D.


性格放浪不羈,為人比較任性。

對愛情有浪漫的憧憬,為人多情。

253 views
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2018 by Great Matching Limited. All rights reserved.